Contact

Hoe kom je in contact met ons?

E-mail

Je kunt contact opnemen met Tasman Klantenservice door een e-mail te sturen naar info@tasmanverzekeringen.nl

Telefoon

Onze klantenservice is telefonisch bereikbaar op:

 • maandag van 09:00 - 17:30 uur
 • dinsdag van 09:00 - 17:30 uur
 • woensdag van 09:00 - 17:30 uur
 • donderdag van 09:00 - 17:30 uur
 • vrijdag van 09:00 - 16:30 uur

Op officiële feestdagen zijn wij gesloten.

Ons telefoonnummer is 085 222 4805.

De Tasman alarmcentrale

Wanneer er sprake is van een noodgeval of je verwacht hoge (medische) kosten, dan is het van belang om zo snel mogelijk, bij voorkeur vóóraf, contact op te nemen met de Tasman Alarmcentrale. De alarmcentrale is 24 uur per dag en 7 dagen per week bereikbaar op:

+31-20-59 29 187

Klachten

Tasman verzekeringen is ondergebracht bij InsuTrust Verzekeringen BV. Is jouw klacht na contact met onze klantenservice niet verholpen? Dan kan je deze schriftelijk indienen bij InsuTrust Verzekeringen BV.

Wij streven ernaar om je zo goed mogelijk te helpen, zodat we een langdurige en plezierige relatie zullen opbouwen. Mocht je desondanks niet tevreden zijn over onze dienstverlening dan kun je hierover een klacht bij ons indienen. Wij verzoeken je dat schriftelijk te doen onder vermelding van “Klacht”. Na ontvangst van een klacht nemen wij binnen één week contact met je op en maken afspraken over de vervolgstappen.

Als wij er samen niet uitkomen, dan kun je je klacht indienen bij:

het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KIFID)
Postbus 93257, 2509 AG DEN HAAG
Email: info@kifid.nl
Internet: www.kifid.nl

Voor de goede orde, wij zullen jouw klacht registreren, waarbij we in ieder geval de volgende zaken opslaan en tenminste 5 jaar zullen bewaren:
• Je naam en adres
• de klacht, inclusief de dagtekening van ontvangst
• een omschrijving van de klacht
• een beschrijving van de wijze waarop wij de klacht hebben behandeld

Incidentregeling

 • Deze procedure waarborgt dat er een beleid wordt vastgelegd dat ertoe strekt dat de betrokkenheid van ons kantoor wordt voorkomen bij strafbare feiten en wetsovertredingen die het vertrouwen in ons kantoor of in de financiële markten kunnen schaden;
 • dat er procedures en regels zijn vastgesteld ter zake van de omgang met en vastlegging van incidenten die ernstige gevolgen hebben voor de integere bedrijfsuitoefening van de organisatie;
 • dat ons kantoor naar aanleiding van dergelijke incidenten passende maatregelen neemt, gericht op het beheersen van de als gevolg van het incident opgetreden risico’s en om herhaling te voorkomen;
 • dat ons kantoor in het geval van een dergelijk incident ten minste de feiten en omstandigheden van het incident, de gegevens over degene(n) die bij het incident zijn betrokken en de maatregelen die naar aanleiding van het incident zijn genomen vastlegt;
 • dat wij, in geval van een ernstig incident wij dit aan de Autoriteit Financiële Markten zullen voorleggen.
 • dat ons kantoor de gegevens als bedoeld in het vorige lid gedurende een periode van ten minste zeven jaar bewaart, nadat zij zijn vastgelegd.

Registratie Incident

Registratie Incident nr. <001

 • Korte omschrijving van het incident: Geef kort aan wat de inhoud van het incident is. Noem concreet de feiten en de omstandigheden van het incident.
 • Op welke wijze is het incident ontdekt? Beschrijf op welke wijze je op de hoogte raakte met het incident. Vermeld ook de datum waarop je voor het eerst met dit incident geconfronteerd werd.
 • Welke personen hebben een aandeel gehad in het incident? Vermeld de namen van degene(n) die op een of andere wijze een rol heeft / hebben gespeeld bij dit incident. Noem ook de namen van de eventuele mensen die zelf het incident niet hebben begaan maar wel op de hoogte waren dat dit incident speelde.
 • Wat is de functie van elk van deze personen binnen het incident? Geef van elk van de personen de functie aan die zij hebben.
 • Zijn er personen of instellingen die schade hebben geleden van dit incident? Vermeld de namen van de mensen en organisaties die materieel of immaterieel nadeel van het incident hebben ondervonden. Denk hierbij aan aanbieders of consumenten.

2

 • Is er aangifte bij justitiële autoriteiten over dit incident gedaan? Nee: geef een korte motivatie waarom je geen aangifte hebt gedaan.  Ja:  heb je wel aangifte gedaan voeg dan het proces-verbaal van aangifte bij deze pagina. Is er geen proces verbaal opgemaakt, noteer dan de datum van aangifte en de naam van de ambtenaar die de aangifte heeft opgenomen.
 • Welke maatregelen zijn er getroffen die betrokken waren bij dit incident? Specificeer de maatregelen die heeft genomen.
 • Heeft dit incident geleid tot negatieve publiciteit? Leg het begrip negatieve publiciteit ruim uit. Ook “geruchten” zijn negatieve publiciteit. Indien er schriftelijke publicaties zijn, maak hiervan een kopie en voeg deze achter deze melding.
 • Is dit incident gemeld bij de AFM? Ja: indien het incident is gemeld, voeg dan de kopie van het ingevulde meldingsformulier achter deze registratie. Nee: Indien je de AFM niet hebt geïnformeerd, motiveer dan kort waarom je hebt afgezien van deze melding
 • Welke maatregelen zijn er getroffen om de kans op herhaling te voorkomen? Geef concreet aan welke maatregelen je hebt getroffen om de kans op herhaling van dit incident te voorkomen. Denk hierbij aan aanpassing van werkprocessen, instructies en Reglementen.

3

 • Bijlagen
 • Vermeld de bijlagen die bij dit subdossier horen

Voel je zélfverzekerd

Voel je zélfverzekerd

Bij uitstek geschikt voor werk, studie, een wereldreis of stage in het buitenland

Stel zelf je pakket samen

Verzeker dat wat je zelf nodig hebt met onze 6 dekkingen

Persoonlijk advies

Na jarenlange expertise adviseren we wat het beste bij jouw reisdoel past